Đăng Ký  |  Đăng Nhập

GIỚI THIỆU

Thông tin liên hệ

 

Liên kết ứng dụng

Liên kết Website

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Quảng cáo

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

31/08/2011 12:00:00 SA
Chức năng, nhiệm vụ

I. V trí, chc năng

S Lao đng - Thương binh và Xã hi Thành ph Hà Ni là cơ quan chuyên môn thuc U ban nhân dân Thành ph Hà Ni; tham mưu, giúp U ban nhân dân Thành ph Hà Ni thc hin chc năng qun lý nhà nước v các lĩnh vc: vic làm; dy ngh; lao đng; tin lương, tin công; bo him xã hi (bo him xã hi bt buc, bo him xã hi t nguyn, bo him tht nghip); an toàn lao đng; người có công; bo tr xã hi; bo v và chăm sóc tr em; bình đng gii; phòng, chng t nn xã hi (gi chung là lĩnh vc lao đng, người có công và xã hi); v các dch v công thuc phm vi qun lý ca S và thc hin mt s nhim v, quyn hn khác theo phân cp, u quyn ca U ban nhân dân Thành ph và theo quy đnh ca pháp lut.

S Lao đng - Thương binh và Xã hi Thành ph Hà Ni có tư cách pháp nhân, có con du và tài khon riêng theo quy đnh hin hành ca pháp lut; chu s ch đo, qun lý v t chc, biên chế và hot đng ca U ban nhân dân Thành ph; đng thi chu s ch đo, hướng dn, thanh tra, kim tra v chuyên môn, nghip v ca B Lao đng - Thương binh và Xã hi.

II. Nhim v và quyn hn

  1. Trình U ban nhân dân Thành ph Hà Ni:

  a) D tho quyết đnh, ch th; quy hoch, kế hoch dài hn, năm năm và hàng năm; các chương trình, đ án, d án, ci cách hành chính thuc phm vi qun lý ca S;       b) D tho văn bn quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca các chi cc trc thuc S;

c) D tho văn bn quy đnh c th v tiêu chun chc danh đi vi trưởng, phó các đơn v thuc S; trưởng phòng, phó trưởng Phòng Lao đng - Thương binh và Xã hi thuc U ban nhân dân huyn, qun, thành ph trc thuc UBND Thành ph Hà Ni theo quy đnh ca pháp lut;

2. Trình Ch tch U ban nhân dân Thành ph Hà Ni:

a) D tho quyết đnh, ch th thuc thm quyn ban hành ca Ch tch y ban nhân dân Thành ph v lĩnh vc lao đng, người có công và xã hi;

b) D tho quyết đnh thành lp, sáp nhp, gii th các đơn v thuc S theo quy đnh ca pháp lut.

3. Hướng dn, kim tra và t chc thc hin các văn bn quy phm pháp lut, quy hoch, kế hoch, đ án, chương trình và các vn đ khác v lao đng, người có công và xã hi sau khi được phê duyt; t chc thông tin, tuyên truyn, ph biến giáo dc pháp lut v các lĩnh vc thuc phm vi qun lý ca S;

4. Giúp UBND thành ph thc hin chc năng qun lý nhà nước đi vi các doanh nghip, t chc kinh tế tư nhân; hướng dn và kim tra các hi và t chc phi Chính ph hot đng trên đa bàn thành ph trong lĩnh vc lao đng, người có công và xã hi;

5. Hướng dn chuyên môn, nghip v v lĩnh vc lao đng, người có công và xã hi đi vi Phòng Lao đng - Thương binh và Xã hi cp huyn;

6. Trin khai thc hin chương trình ci cách hành chính ca S theo mc tiêu và ni dung chương trình ci cách hành chính ca thành ph;

7. V lĩnh vc vic làm và bo him tht nghip:

b) Hướng dn và thc hin các quy đnh ca pháp lut v:

- Bo him tht nghip;

- Ch tiêu và các gii pháp to vic làm mi;

- Chính sách to vic làm trong các doanh nghip, hp tác xã, các loi hình kinh tế tp th, kinh tế tư nhân;

- T chc qun lý và s dng ngun lao đng; thông tin th trường lao đng;

- Chính sách vic làm đi vi đi tượng đc thù (người chưa thành niên, người tàn tt, người cao tui và các đi tượng khác), lao đng làm vic ti nhà, lao đng dch chuyn;

- Cp s lao đng, theo dõi vic qun lý và s dng s lao đng;

c) Qun lý các t chc gii thiu vic làm theo quy đnh ca pháp lut;

d) Cp, đi, thu hi giy phép lao đng đi vi lao đng là người nước ngoài làm vic ti các doanh nghip, t chc kinh tế trên đa bàn Thành ph theo quy đnh ca pháp lut.

8. V lĩnh vc người lao đng Vit Nam đi làm vic nước ngoài theo hp đng:

a ) Hướng dn và t chc thc hin vic đưa người lao đng Vit Nam đi làm vic nước ngoài theo hp đng ti đa phương theo quy đnh ca pháp lut;

b) Tuyên truyn, ph biến ch trương, chính sách, pháp lut ca nhà nước v người lao đng Vit Nam đi làm vic nước ngoài theo hp đng;

c) Hướng dn và t chc thc hin công tác đào to ngun lao đng, tuyn chn lao đng đi làm vic nước ngoài thuc phm vi qun lý nhà nước ca S;

d) Hướng dn và kim tra vic đăng ký hp đng ca doanh nghip và người lao đng đi làm vic nước ngoài theo hp đng cá nhân; giám sát vic thc hin hp đng ca doanh nghip đưa người lao đng đi làm vic nước ngoài theo hình thc thc tp nâng cao tay ngh;

đ) Thng kê s lượng các doanh nghip hot đng đưa người lao đng Vit Nam đi làm vic nước ngoài theo hp đng trên đa bàn Thành ph; s lượng người lao đng đi làm vic nước ngoài theo hp đng;

e) Thông báo cho người kết thúc hp đng lao đng nước ngoài tr v nước nhu cu tuyn dng lao đng trong nước; hướng dn, gii thiu người lao đng đăng ký tìm vic làm;

g) Ch trì, phi hp vi các cơ quan có liên quan gii quyết các yêu cu, kiến ngh ca t chc và cá nhân trong lĩnh vc người lao đng Vit Nam đi làm vic nước ngoài theo thm quyn;

9. V lĩnh vc dy ngh:

a) T chc thc hin quy hoch, kế hoch, chương trình, d án phát trin dy ngh đa phương sau khi được phê duyt;

b) Hướng dn và kim tra vic t chc thc hin các quy đnh ca pháp lut v dy ngh; tiêu chun giáo viên và cán b qun lý dy ngh; quy chế tuyn sinh, quy chế thi, kim tra, công nhn tt nghip và vic cp văn bng, chng ch ngh; chế đ chính sách đi vi cán b qun lý, giáo viên dy ngh và hc sinh, sinh viên hc ngh theo quy đnh ca pháp lut;

c) Hướng dn và t chc thc hin công tác đào to, bi dưỡng, s dng giáo viên và cán b qun lý dy ngh; t chc hi ging giáo viên dy ngh, hi thi thiết b dy ngh t làm, hi thi hc sinh gii ngh Thành ph ;

10. V lĩnh vc lao đng, tin lương, tin công:

a) Hướng dn vic thc hin hp đng lao đng, tho ước lao đng tp th, thương lượng, ký kết tho ước lao đng tp th; k lut lao đng và trách nhim vt cht; gii quyết tranh chp lao đng và đình công; chế đ đi vi người lao đng trong sp xếp, t chc li và chuyn đi doanh nghip nhà nước, doanh nghip phá sn, doanh nghip gii th, doanh nghip c phn hoá, bán khoán, cho thuê doanh nghip;

b) Hướng dn vic thc hin chế đ tin lương, tin công theo quy đnh ca pháp lut;

11. V lĩnh vc bo him xã hi bt buc, bo him xã hi t nguyn:

a) Hướng dn, kim tra và x lý vi phm trong vic thc hin các quy đnh ca pháp lut v bo him xã hi bt buc, bo him xã hi t nguyn theo thm quyn;

b) Tiếp nhn h sơ và t chc thm đnh điu kin tm dng đóng bo him xã hi bt buc đ U ban nhân dân Thành ph xem xét, quyết đnh;

c) Thc hin chế đ, chính sách v bo him xã hi theo phân cp hoc u quyn ca U ban nhân dân Thành ph và theo quy đnh ca pháp lut;

12. V lĩnh vc an toàn lao đng:

a) Hướng dn, t chc thc hin Chương trình quc gia v bo h lao đng, an toàn lao đng, v sinh lao đng; tun l quc gia v an toàn lao đng, v sinh lao đng và phòng, chng cháy n trên đa bàn Thành ph;

b) T chc hun luyn và cp giy chng nhn hun luyn v an toàn lao đng, v sinh lao đng cho người s dng lao đng;

c) Thc hin các quy đnh v đăng ký các máy, thiết b, vt tư có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao đng;

d) Hướng dn vic kim tra cht lượng sn phm, hàng hoá đc thù v an toàn lao đng theo quy đnh ca pháp lut;

đ) Ch trì, phi hp t chc vic điu tra các v tai nn lao đng nghiêm trng xy ra trên đa bàn; tng hp báo cáo U ban nhân dân Thành ph và B Lao đng - Thương binh và Xã hi v tình hình tai nn lao đng ti đa phương; hướng dn các t chc, cá nhân s dng lao đng thc hin khai báo, điu tra, lp biên bn, thng kê và báo cáo v tai nn lao đng;

13. V lĩnh vc người có công:

a) Hướng dn và t chc thc hin các quy đnh ca nhà nước đi vi người có công vi cách mng trên đa bàn;

b) Hướng dn và t chc thc hin quy hoch xây dng nghĩa trang lit s, đài tưởng nim và các công trình ghi công lit s đa phương; qun lý nghĩa trang lit s và các công trình ghi công lit s trên đa bàn được giao;

c) Ch trì, phi hp t chc công tác quy tp, tiếp nhn và an táng hài ct lit s, thông tin, báo tin v m lit s, thăm viếng m lit s, di chuyn hài ct lit s;

d) Tham gia Hi đng giám đnh y khoa v thương tt và kh năng lao đng cho người có công vi cách mng;

đ) Qun lý đi tượng và qun lý kinh phí thc hin các chế đ, chính sách ưu đãi đi vi người có công vi cách mng theo quy đnh;

e) Hướng dn và t chc các phong trào Đn ơn đáp nghĩa; qun lý và s dng Qu Đn ơn đáp nghĩa ca tnh theo quy đnh ca pháp lut;

14. V lĩnh vc bo tr xã hi:

a) Hướng dn vic thc hin các chế đ, chính sách đi vi các đi tượng bo tr xã hi;

b) Hướng dn và t chc thc hin chính sách gim nghèo; chương trình mc tiêu Quc gia v gim nghèo và các chương trình, d án, đ án v tr giúp xã hi;

c) Tng hp, thng kê v s lượng đi tượng bo tr xã hi, h nghèo trên đa bàn Thành ph ;

d) T chc xây dng mng lưới cơ s bo tr xã hi trên Thành ph;

15. V lĩnh vc bo v và chăm sóc tr em:

a) Hướng dn và t chc thc hin chương trình, kế hoch hành đng bo v, chăm sóc tr em trên đa bàn Thành ph ;

b) Hướng dn và kim tra vic thc hin các quy đnh ca pháp lut v bo v và chăm sóc tr em thuc phm vi qun lý ca S;

c) T chc thc hin Chương trình hành đng quc gia vì tr em, các chương trình, d án, kế hoch quc gia v bo v, chăm sóc tr em và tr em có hoàn cnh đc bit; thc hin qun lý nhà nước đi vi các cơ s tr giúp tr em trên đa bàn thành ph;

d)  T chc, theo dõi, giám sát, đánh giá vic thc hin các quyn tr em theo quy đnh ca pháp lut; các chế đ, chính sách v bo v, chăm sóc tr em;

đ) Qun lý và s dng Qu Bo tr tr em thuc UBND Thành ph theo quy đnh ca pháp lut;

16. V lĩnh vc phòng, chng t nn xã hi:

a) Hướng dn và t chc thc hin chương trình, kế hoch và gii pháp phòng, chng t nn mi dâm, cai nghin ma tuý; phòng, chng HIV/AIDS cho đi tượng mi dâm, ma tuý ti các cơ s tp trung và cng đng; h tr tái hoà nhp cng đng cho ph n, tr em là nn nhân b buôn bán t nước ngoài tr v;

b) Hướng dn v chuyên môn, nghip v đi vi các cơ s giáo dc lao đng xã hi (cơ s qun lý người nghin ma tuý, người bán dâm, người sau cai nghin ma tuý) trên đa Thành ph;

17. V lĩnh vc bình đng gii:

a) Hướng dn và t chc thc hin chính sách, chương trình, d án, kế hoch v bình đng gii sau khi được phê duyt;

b) Hướng dn vic lng ghép các chương trình v bình đng gii trong vic xây dng và thc hin kế hoch phát trin kinh tế - xã hi ca Thành ph; t chc thc hin các bin pháp thúc đy bình đng gii phù hp vi điu kin kinh tế - xã hi ca Thành ph;

18. Hướng dn, kim tra vic thc hin cơ chế t ch, t chu trách nhim đi vi các đơn v s nghip công lp thuc S qun lý theo quy đnh ca pháp lut;

19. Thc hin hp tác quc tế trong lĩnh vc lao đng, người có công và xã hi theo s phân công hoc phân cp, u quyn ca U ban nhân dân Thành ph và theo quy đnh ca pháp lut;

20. T