Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 5 Hà Nội

Thông tin chung về Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 5 Hà Nội

Ngày đăng: 16/09/2022 | Lượt xem: 0

1 . Thông tin chung

- Tên đơn vị: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội

- Địa chỉ: Xuân Phương – Từ Liêm – Hà Nội

- Điện thoại: 0243.7631426      Fax: 0243.7631427

- Email: cscnmtso5_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội  được thành lập theo Quyết định số 6129/QĐ- UBND ngày 31/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội

2. Vị trí, chức năng:

a) Vị trí: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội ( sau đây gọi tắt là Cơ Sở) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội , hoạt động có thu theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và trụ sở riêng.

Cơ sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hưỡng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Chức năng:

+ Tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách; dạy nghề, lao động sản xuất; tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện  ma túy có nhu cầu được cai nghiện tự nguyện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, chăm sóc, tư vấn cho các đối tượng nghiện ma túy có quyết định áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy trình quy định;

+ Tổ chức, cung cấp dịch vụ tư vấn, khám và điều trị người nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone;

+ Tổ chức dạy văn hóa, xóa mù và tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho đối tượng để thay đổi nhận thức, hành vi đảm bảo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng;

+ Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình đối tượng về chữa trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng;

+ Tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, lao động sản xuất, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các dự án về việc làm, xóa đói giảm nghèo, các chương trình kinh tế - xã hội khác gắn với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất, chữa trị cho đối tượng;

+Hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật về điều trị cho các Điểm tư vấn; chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện cộng đồng; tuyên truyền, vận động người sử dụng ma túy tham gia chương trình điều trị thích hợp; hỗ trợ tổ chức điều trị, cai nghiện cộng đồng.

+ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác các tổ chức công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ sở; quản lý biên chế, thực hiện chế dộ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, ký luật đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Cở sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố;

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí ( Kế cả nguồn kinh phí được phép thu theo quy định), các tài sản, trang thiết bị của đơn vị;

+ Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại Cơ sở và khu vực nơi trú đóng của Cơ sở; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của đơn vị;

+ Tổ chức quản lý, bảo vệ, gìn giữ trật tự an toàn xã hội tại Cơ sở;

+ Nghiên cứu thực nghiệm mô hình cai nghiện, chữa trị, phục hồi; phương pháp, quy trình về chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động phục vụ công tác phòng chống nghiện, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng trong Cơ sở và ngoài xã hội;

+ Hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao; Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để đầu tư và xây dựng Cơ sở ngày càng hoàn thiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thành phố giao;

+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức

- Ban Giám đốc:

1. Nguyễn Trọng Dũng – Giám đốc 

2. Nghiêm Quý Hoàng – Phó Giám đốc

3. Nguyễn Khắc Tuấn - Phó Giám đốc

- Các phòng

1. Phòng Điều trị nội trú

2. Phòng Điều trị ngoại trú.

3. Phòng Công tác cộng đồng.

4. Phòng Kế toán hành chính quản trị.

5. Phòng Bảo vệ.

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 114
  • Tổng lượng truy cập: 47.337.241

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

liên kết website

Về đầu trang