Trường TC kinh tế tài chính hà nội

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội

Ngày đăng: 19/05/2017 | Lượt xem: 0

1. Thông tin chung

- Tên gọi tiếng Việt: Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội.

- Tên gọi tiếng Anh: HaNoi Economics and Finance College

- Trụ sở của trường: Số 953, Km 15, Quốc lộ 6, P.Phú Lãm, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội

- Số điện thoại: 0433.533.733

- Email: ttckttchn_soldtbxh@hanoi.gov.vn

  - Website: http://www.hefc.edu.vn

- Hiệu trưởng: Ths. Vương Anh Tuấn - Điện thoại 0961125119

- Phó Hiệu trưởng thứ nhất: Ths. Nghiêm Quốc Vương - Điện thoại: 0936782888

- Phó hiệu trưởng thứ hai: Ths.Hoàng Trung Thông - Điện thoại: 0912005224

- Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính & Quản trị: Ths. Đào Thị Oanh - Điện thoại: 0906082621

- Trưởng phòng Đào Tạo: Ths. Lưu Quang Thiệp - Điện thoại: 0969877918

- Trưởng phòng Thanh tra, Đảm bảo chất lượng & Quản sinh: Cử nhân Đào Tiến Dương - Điện thoại 0985320432

- P.Trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính-Kế toán: Ths. Nguyễn Ngọc Huyền 0981230383

2. Nhiệm vụ của nhà trường

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ trung cấp và sơ cấp về Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán Hợp tác xã, Kế toán xây dựng, Kế toán hành chính sự nghiệp, Tài chính- Ngân hàng, Kinh doanh Thương mại & Dịch vụ, Pháp luật, Tin học ứng dụng, … cho tất cả các đối tượng, các thành phần kinh tế trong và ngoài Thành phố Hà Nội theo chế độ hiện hành. Liên kết đào tạo đại học, cao đẳng cho các ngành, các địa phương và theo nhu cầu của Thành phố và xã hội;

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ; tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương;

- Thực hiện các dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo theo qui định của pháp luật;

- Phát hiện nhân tố tích cực trong tập thể học sinh, trong đội ngũ cán bộ giáo viên của trường và ở  địa phương, các trung tâm giới thiệu việc làm để đào tạo và bồi dưỡng nhân tài;

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng đội ngũ giáo viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề, tuổi và giới;

- Tuyển sinh và quản lý học sinh;

- Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành đào tạo và nhu cầu của xã hội;

- Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo đúng qui định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật. 

Quyền hạn, trách nhiệm của nhà trường

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật và Điều lệ trường Trung cấp về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức các hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo; bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về các ngành kế toán, tài chính - ngân hàng, kinh doanh thương mại & dịch vụ, pháp luật, tin học ứng dụng,... với các tổ chức, cá nhân  trong và ngoài nước. Cụ thể là: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện qui hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các trường trung cấp của Nhà nước, đồng thời phù hợp với chiến lược, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố;

- Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nhà trường được phép đào tạo; tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động -Thương binh & Xã hội Hà Nội và UBND Thành phố Hà Nội giao, tổ chức các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo qui định của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục nghề nghiệp; liên thông, liên kết đào tạo với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong và ngoài Thành phố nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố;

- Quyết định thành lập các phòng, khoa trực thuộc trường theo quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường; quyết định bổ nhiệm trưởng, phó các khoa, phòng và tương đương trở xuống; quyết định các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ từ ngạch giáo viên, chuyên viên trở xuống; 

- Nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ, thực hiện các dự án, chuyển giao công nghệ theo kế hoạch do cấp trên giao hoặc chủ động hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, học viện theo qui định của pháp luật; tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, SKKN cấp trường; xuất bản tập san, các ấn phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường;

- Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường; 

- Tự chủ về tài chính theo nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Được Nhà nước giao đất; được thuê đất, vay vốn; được miễn giảm thuế theo qui định của Nhà nước;

- Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong mọi hoạt động của nhà trường;

- Thực hiện chế độ báo cáo cơ quan chủ quản và các cơ quan cấp trên về mọi hoạt động của nhà trường theo qui định hiện hành. 

hình ảnh

video


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 29
  • Tổng lượng truy cập: 38.490.115

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

liên kết website

Về đầu trang